Istanbulska konvencija

 

Konvencija je stupila na snagu 01. kolovoza 2014.g. čime je postala obvezujući pravni dokument za sve zemlje koje su je ratificirale. Republika Hrvatska je 22. siječnja 2013. godine potpisala Istanbulsku Konvenciju i na taj način se u hrvatski pravni sustav uvela obveza sveobuhvatne zaštite žena od različitih oblika nasilja, međutim, RH Konvenciju još uvijek nije ratificirala. Stoga je naša udruga odlučila se uključiti u zagovaranje prema instituciji Sabora kako bi se što prije ratificirala Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska Konvencija)

Istanbulska Konvenciju pogledajte ovdje